Brak pluginu Flash

 

Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu zaprasza na kursy i szkolenia myśliwych oraz młodzież szkolną i studentów. Organizujemy konferencje i sesje naukowe z zakresu nauk przyrodniczych....

Projekty

Głównym projektem realizowanym obecnie w Stacji jest "Monitoring zwierząt łownych w Polsce". Celem tego przedsięwzięcia jest gromadzenie, analizowanie i rozpowszechnianie informacji o sytuacji poszczególnych gatunków zwierzyny w kraju oraz o przebiegu gospodarowania jej populacjami, a więc przede wszystkim o wielkości i trendach pozyskania łowieckiego. Monitoring jest zadaniem wieloletnim, realizowanym przez Stację od początku lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie głównym źródłem danych są roczne plany łowieckie.

Ponadto prowadzone są badania nad składem pokarmu pospolitych drapieżników występujących w krajobrazie rolniczym (lis, kuna domowa i myszołów zwyczajny), zmierzające do oceny wysokości i uwarunkowań ich drapieżnictwa na zającach, a także nad innym aspektem relacji drapieżnik - ofiara, to jest nieletalnym wpływem lisów na zające.


W latach 90. ubiegłego stulecia i na początku obecnego wieku zrealizowanych zostało w Stacji kilkanaście projektów badawczych, na przykład:

  •  1994-1995, Analiza zmian liczebności i areału występowania cietrzewia w Polsce - w latach 1982-94, próba oceny przyczyn regresu w jego populacjach oraz założenia programu aktywnej ochrony tego gatunku;
  •  1994-1996, Wpływ heterogeniczności krajobrazu rolniczego na populacje kuropatwy, ze szczególnych uwzględnieniem efektu powstawania ugorów;
  • 1995-1997, Badania nad subpopulacjami niektórych gatunków zwierząt wzbogacających biotopy terenów zachodniej Polski;
  • 1996-2002, Eksperymentalna redukcja liczebności lisów i jej wpływ na zwierzęta łowne krajobrazu rolniczego; 
  • 1998-2001, Czynniki wpływające na intensywność drapieżnictwa lisa na kuropatwach w okresie rozrodu;
  • 2002-2004, Aktywność kruków na terenach polnych oraz ich drapieżnictwo na zającach;
  • 2004-2005, Wybrane parametry populacji lisa na terenach objętych immunizacją przeciw wściekliźnie;
  • 2004-2007, Mechanizmy warunkujące intensywność drapieżnictwa generalisty pokarmowego na alternatywnej- drugorzędnej ofierze: lis i zając w krajobrazie rolniczym;
  • 2006-2007, Wpływ struktury krajobrazu rolniczego na populację zająca w wybranych regionach Polski i Niemiec (we współpracy z Institute for Wildlife Research, University of Veterinary Medicine, Hannover);
  • 2009-2012,Wpływ struktury krajobrazu rolniczego na funkcjonowanie populacji sarny polnej (we współpracy z Katedrą Łowiectwa i Ochrony Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu).